TIAGAL 450 mg/g

prášok na perorálny roztok

Tiamulini hydrogenofumaras

Zloženie: účinné látky a iné zložky

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka

Tiamulini hydrogenofumaras 450 mg (zodpovedá 364 mg Tiamulinum)

Pomocné látky

Povidon, Monohydrát laktózy

Indikácie

Liečba infekčných ochorení dýchacieho a tráviaceho ústrojenstva ošípaných, vyvolaných patogénnou mikroflórou citlivou na tiamulín. Ide predovšetkým o dyzentériu ošípaných, enzootickú pneumóniu, pleuropneumóniu ošípaných, proliferatívnu enteropatiu ošípaných (PPE) a ďalšie infekcie. Ďalej na terapiu a profylaxiu mykoplazmózy hydiny – chronických respiratórnych chorôb hydiny (CRD), infekčnej sinovitídy a taktiež infekčnej sinusitídy moriek.

Kontraindikácie

Zvieratám nesmie byť 7 dní pred a 7 dní po aplikácii lieku podaný monensín, salinomycín alebo narazín.

Nežiaduce účinky

U citlivých zvierat sa môžu vyskytnúť prechodné kožné reakcie, prípadne nevoľnosť. V prípade ich výskytu je nutné aplikáciu lieku prerušiť.

Cieľový druh zvierat

Ošípané, kur domáci – brojlery, morky.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Dyzentéria ošípaných – liečba:

(Brachyspira hyodysenteriae)

5 – 8 mg tiamulín hydrogénfumarátu (THF) / 1 kg ž. hm. v pitnej vode, tzn. koncentrácia v medikovanej pitnej vode 0,006 % (60 mg THF / liter pitnej vody, tj. 133 mg lieku / liter). Podává se po dobu 3 dní pre všetky vekové kategórie ošípaných.

Enzootická pneumónia a pleuropneumónia ošípaných:

(Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae)

15-25 mg THF / kg ž.hm. počas 3–5 dní v pitnej vode, tzn. medikácia v koncentrácii 0,012% - 0,018% (120 – 180 mg THF / liter pitnej vody, tj. 266 – 400 mg lieku / liter) pre všetky vekové kategórie ošípaných.

Proliferatívna enteropatia ošípaných (PPE) – liečba:

7,5 - 8 mg tiamulín hydrogénfumarátu (THF) / kg ž. hm. v pitnej vode. Podáva sa počas 14 dní pre všetky vekové kategórie ošípaných.

Liečebne – kur domáci, brojlery:

250 mg THF / liter pitnej vody, tj. 555 mg lieku / liter počas 3 dní (25 mg THF / kg ž.hm., podľa vypitého množstva pitnej vody).

Liečebno-ochranne – kur domáci - brojlery:

Medikácia pitnej vody pre brojlery v koncentrácii 0,0125 % (125 mg THF / liter pitnej vody, tj. 278 mg lieku / liter; 12,5 mg THF / kg ž.hm., podľa vypitého množstva vody) počas 3 dní v prvom týždni života a ďalej 1 deň v dávke 0,02 % (200 mg THF / liter pitnej vody, tj. 444 mg lieku / liter).

Pri premiestňovaní kuríc sa aplikuje 125 mg THF / liter pitnej vody, tj. 278 mg lieku / liter ; 12,5 mg THF / kg ž.hm., počas 3 dní v prvom týždni, 1 deň v 4., 8., 12. týždni a 2 dni v 16. týždni.

Liečebne - morky: Medikácia pitnej vody pre morky v koncentrácii 0,025 % (250 mg THF / liter pitnej vody) počas prvých 3 dní života a 1 deň v 4., 8., 12. a 16. týždni, čo odpovedá približne 30 mg THF/ kg ž.hm., podľa vypitého množstva vody.

Príprava medikovanej pitnej vody:

Koncentrácia

tiamulinu-fumarátu

v pitnej vode

Litre vody na 100 g lieku

TIAGAL 450 mg/g

prášok na perorálny roztok

0,025 %

180

0,02 %

225

0,0125 %

360

Koncentrácia

tiamulinu-fumarátu

v pitnej vode

Gramy lieku

TIAGAL 450 mg/g prášok na perorálny roztok na 100 litrov pitnej vody

0,025 %

55,6

0,02 %

44,4

0,0125 %

27,8

Dávkovacia schéma pre medikáciu pitnej vody pre 1000 kusov hydiny

Vek hydiny v týždňoch

Množstvo pitnej vody v litroch na deň

TIAGAL 450 mg/g prášok na perorálny roztok v gramoch

Konečná koncentrácia

v % (w/v)

Profylaxia

1

18

5,0 g

0,0125

4

60

27,5 g

0,02

6

80

35,0 g

0,02

9

110

50,6 g

0,02

Profylaxia

a terapia

4

60

35,0 g

0,025

6

80

45,0 g

8

100

55,6 g

10

120

65,6 g

12

140

75,6 g

14

160

85,6 g

16

180

95,6 g

18

200

111,2 g

20

220

121,2 g

23

250

136,2 g

Vždy pripravujte iba toľko medikovanej vody, koľko je nutné pre pokrytie dennej spotreby.

Maximálna koncentrácia medikovaného koncentrátu pre napájacie systémy určeného pre ďalšie riedenie by nemala presahovať 60 g/l (6,0 % w/v).

Pokyn o správnom podaní

Liek sa podáva perorálne, rozpustený v pitnej vode.

Ochranná lehota

Mäso ošípaných 7 dní.

Mäso hydiny a moriek 3 dni.

Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Tento veterinárny liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky pre uchovávanie.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Čas použiteľnosti: 2 roky. Po rozpustení v pitnej vode 12 hodín. Po prvom otvorení 5 dní. Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale.

Osobitné upozornenia

Pri príprave roztoku do pitnej vody je potrebné chrániť si pokožku a sliznice pred priamym kontaktom s liekom. Koncentrácia voľného chlóru v pitnej vode by nemala prekročiť 10 ppm (0,001%), pretože môže znížiť antimikrobiálnu aktivitu účinnej látky. V prípade kontaktu s liekom je potrebné postihnuté miesto dôkladne umyť vodou.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku alebo odpadového materiálu, v prípade potreby

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Dátum posledného schválenia textu v pip

12.6.2009

Ďalšie informácie

Interakcie

Liek nie je kompatibilný s liekmi obsahujúcimi monenzín, narazín alebo salinomycín (môže dôjsť k depresii rastu alebo k úhynom). Tiamulín sa nesmie aplikovať zvieratám 7 dní pred a 7 dní po aplikácii monenzínu, salinomycínu a narazínu.

Veľkosť balenia

10 x 6 g, 500 g

Len pre zvieratá. len na predpis veterinárneho lekára!
Reg. č. SR: 96/0740/96-S

PharmaGal s.r.o.
Murgašova 5
Nitra, Slovakia

+421 37 6543 210
+421 905 789 654
info@pharmagal.sk

na stiahnutie
mapa stranok
kontakt

© 2011-2016 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.