TETRAGAL 100/33 mg/g

Cieľový druh
Ošípané
Balenie
1 kg
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

perorálny prášok

 

Zloženie: účinné látky a iné zložky

1 g lieku obsahuje:

Účinné látky:

Tiamulini hydrogenofumaras33 mg

Chlortetracyclini hydrochloridum 100 mg

Pomocné látky:

Maydis amylum (kukuričný škrob)

Vzhľad lieku: Svetložltý homogénny prášok.

Indikácie

Terapia respiračných a alimentárních infekcií prasiat spôsobených mikroorganizmami citlivými na tiamulín a chlórtetracyklín ako sú:

enzootické pneumónie (Mycoplasma hyopneumoniae), pleuropneumónie (Actinobacillus pleuropneumoniae), hemofilové polyserozitídy (Haemophillus parasuis), atrofické rinitídy (P. multocida a B. bronchiseptica), kolienteritídy (E. coli), nekrotické enteritídy (Salmonella cholerae suis), dyzentéria (Brachyspira hyodysenteriae), proliferatívna enteropatia (Lawsonia intracellularis) a sekundárne bakteriálne infekcie pri vírusových ochoreniach ako influenza a PRRS.

Kontraindikácie

Ťažké poškodenie pečene a obličiek a gravidita.

Nežiaduce účinky

V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť kožné alergické reakcie, ktoré po ukončení aplikácie vymiznú.

Cieľový druh

Ošípané.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania lieku

Všeobecná terapeutická dávka lieku: 4-5 mg THF+12-15 mg CTC/ kg ž.hm., čo zodpovedá dávke 3 kg lieku/ t krmiva.

Dávka pri liečbe pneumónie (Actinobacillus pleuropneumoniae) a proliferatívnej enteropatie (Lawsonia intracellularis : 6-7,5 mg THF+18-22,5 mg CTC/ kg ž.hm., čo zodpovedá dávke 4,5 kg lieku/ t krmiva.

Liek sa podáva počas 7-10 dní, perorálne, homogénne zamiešaný v krmive.

Podávať individuálne.

Pokyn o správnom podaní

Predpísanú dávku lieku sa odporúča zhomogenizovať s malým množstvom krmiva a následne zmes zmiešať so zvyškom krmiva na konečnú koncentráciu.

Ak je to možné, malo by byť použitie lieku založené len na základe testov citlivosti.

Používanie lieku inak, ako je predpísané v SPC môže viesť k zvýšeniu prevalencie bakteriálnej rezistencie a k zníženiu účinnosti liečby pri použití ostatných antibiotík z dôvodu skríženej rezistencie.

Ochranná lehota

Mäso ošípaných 10 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávať pri teplote do 25°C.

Chrániť pred svetlom.

Uchovávať na suchom mieste.

Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale.

Po zamiešaní do krmiva ihneď spotrebovať.

Osobitné upozornenia

Vyhnite sa priamemu kontaktu lieku s kožou. Liek je určený pre zvieratá

Pri manipulácii s liekom je potrebné používať ochranné rukavice a respirátor a vyhýbať sa inhalácii lieku. V prípade priameho kontaktu je potrebné opláchnutie vodou, v prípade alergickej reakcie vyhľadať lekára.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku alebo odpadového materiálu, v prípade potreby

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Dátum posledného schválenia textu v písomnej informácii pre používateľov

12.4.2010

Ďalšie informácie

Liekové interakcie

Liek nesmie byť podaný súčasne, 3 dni pred a 3 dni po aplikácii monensínu, narazínu, salinomycínu. Liek nie je kompatibilný s liekmi obsahujúcimi monensín, narazín alebo salinomycín.

Absorpcia chlórtetracyklínu je negatívne ovplyvnená prítomnosťou dvoj- a trojmocných iónov (vápník, železo, meď a hliník), pretože se vytvárajú neúčinné cheláty.

Pri súčasnom podaní penicilínových antibiotík dochádza k vzájomnému antagonizmu.

Pri súčasnom podání tiamulínu a monenzínu sa prejavujú toxické účinky na pečeň (iba u samíc), hygroskopická degenerácia myokardu a vakuolárna degenerácia kostrových svalov.

Veľkosť balenia

1 kg.

Len pre zvieratá - vydáva sa len na veterinárny predpis.
Reg. č. SR: 96/003/99-S

 

Opis lieku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

© 2011-2016 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.